Obecně závazná vyhláška obce Měchenice č.2/2011 Tisk Email
11.02.11

OBEC MĚCHENICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za

lázeňský nebo rekreační pobytZastupitelstvo obce Měchenice se na svém zasedání dne 10.2.2011 usnesením č. 2/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Měchenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2

 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.3


Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 3 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 2. V ohlášení ubytovatel uvede4

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,

  3. případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.7

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10 Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatkuUbytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce prosince daného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.8

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.9

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se články VI. obecně závazné vyhlášky č.2/2006, ze dne 1.1.2006.

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................                                                        ..........................................

Jan Šťastný                                                                        Kateřina Gavlasová

místostarosta                                                                            starostka
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7 § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Aktualizováno ( 11.02.11 )