Obsah

Zpět

Volba prezidenta - voličské průkazy

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu ð v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

  1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16,00 hodin:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

 

  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Žádost - poštou

Žádost - osobně

plná moc

 

* Úřední ověření podpisu voliče provádějí úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

  1.  krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady à při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
  2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
  3. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Vyvěšeno: 29. 11. 2017

Datum sejmutí: 10. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět