Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Pravidelné odečty elektroměrů - 3.-16.12.2021

Veřejné zasedání - 29.11.2021 od 18:00 hod. v kulturním sále 

Smlouva se zhotovitelem tlakové kanalizace a ČOV podepsána

Informace pro občany týkající se výstavby tlakové kanalizace a ČOV 1000 EO Měchenice

Je to již rok, kdy jsem psala svůj příspěvek do Měchenického čtvrtletníku týkající se splaškové kanalizace a ČOV. Od té doby jsme se významně posunuli k její výstavbě. Důležitým bodem celého projektu bylo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR formou dotace ze dne 10. 7. 2020, a to ve výši 63,75 % ze základu pro stanovení podpory, tj celkových nákladů na realizaci stavby. Součástí tohoto rozhodnutí bylo i stanovení řady podmínek pro následné uzavření smlouvy se SFŽP ČR. V průběhu loňského podzimu se dotáhl prováděcí projekt, do kterého byly zapracovány i vaše zákresy na výřezech z projektové dokumentace. Mezi požadavky SFŽP bylo uzavření smluv s kontrolně-technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP (bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi). Na obě tyto funkce bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého jako vítěz vyšla firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jejíž pracovník Ing. František Smrčka tyto povinnosti převzal. Došlo také k uzavření smlouvy o autorském dozoru, jehož se ujme Marek Fiala z projekční firmy Fiala Projekty s.r.o. Také výběrové řízení na manažerské řízení projektu a smluvní zastoupení zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby bylo velmi důležité a tyto povinnosti začala vykonávat firma ELCOS GROUP s.r.o. Následovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo vypsáno v únoru 2021. Bylo zvoleno dvoukolové řízení, kdy v prvním kole zúčastněné firmy prokazovaly svoji odbornost a také dokládaly referenční stavby podle požadavků zadávací dokumentace. Na základě těchto informací mohl obecní úřad kontaktovat obce, ve kterých dané firmy stavěly, a zjišťovat jejich spokojenost s danou firmou. Do prvního kola se přihlásilo pět zájemců a všichni splnili naše požadavky. Do druhého kola již firmy podávaly konkrétní nabídky včetně vyplněného výkazu výměr. Dále obec požadovala specifikaci technologie, která bude instalovaná v čistírně odpadních vod a typ čerpadel pro čerpací stanice umístěné na vašich pozemcích. Důležitou podmínkou uvedenou v zadávací dokumentaci byla i nepřekročitelná výše ceny za hotovení díla, která odpovídala ceně uvedené ve výkazu výměr projektu pro provádění stavby, a to  115 654 830,- Kč bez DPH.  Jediným kritériem pro výběr zhotovitele stavby ve druhém kole byla nejnižší cena, kterou nabídla Společnost Měchenice tvořená firmami Auböck s.r.o., Ekologická stavební Králův Dvůr a VPK Suchý s.r.o., a to vy výši 113 495 523,39 Kč bez DPH. S touto společností byla 9. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo, ve které byla sjednána tato cena jako cena nejvýše přípustná. Součástí smlouvy jsou i závazky zhotovitele bankovními zárukami, a to jak za řádné plnění díla v době realizace, tak za kvalitu díla v záruční době. Důležitým bodem smlouvy je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Zhotovitel se ve smlouvě zavazuje také k tomu, že dílo řádně provede nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí staveniště. Kdy tento den D nastane můžeme v současné době jen odhadovat, protože k němu dojde až po podepsání smlouvy se SFŽP. Fondu jsme předali desítky dokumentů spojených s projektem splaškové kanalizace vzniklých od roku 2018 a také všechny výše uvedené smlouvy a také smlouvu o úvěru, kterou OZ schválilo dne 29. 6. 2021. Bankovní úvěr na 20 milionů Kč s dobou splatnosti dvacet let poskytne obci Česká spořitelna a.s., úroková sazba 1,98 % ročně je zafixovaná na pět let. Vzhledem k velké finanční náročnosti celé stavby a také plánované rekonstrukci části vodovodu rozhodlo OZ o finanční spoluúčasti všech vlastníků stavebních parcel v katastru obce Měchenice, kteří budou mít možnost napojit se na splaškovou kanalizaci, a tím zhodnotí svůj pozemek. O výši této spoluúčasti rozhodne OZ v roce, kdy dojde ke kolaudaci stavby a bude vztažena k 1m2 plochy pozemku. Nejvyšší možné zhodnocení pro naši oblast stanovuje každoročně MF ČR.

Během schůzky, na které byla podepsána smlouva se zhotovitelem, společností Měchenice, byl diskutován i harmonogram prací. Souběžně by měla začít výstavba jak ČOV, tak jednotlivých stok a kanalizačních přípojek. Firma by uvítala zahájení prací již v září a po konzultaci se SFŽP se tento termín jeví jako reálný. Každý vlastník pozemku zapojeného do výstavby kanalizace bude s dostatečným předstihem stavební firmou informován o konkrétním termínu stavby jeho přípojky. Velmi vás prosíme, abyste měli nainstalované dopisní schránky a také pokud možno sdělili obecnímu úřadu vaše emailové adresy, aby komunikace s vámi probíhala hladce.

V průběhu setkávání s občany jsem zaznamenala poznámky vztahující se k zachování maximálního možného objemu užitkové vody v obci. V současné době má MŽP ČR dotační titul Dešťovka, který zahrnuje i úpravu odpadních jímek na sběr dešťové vody. Mezi výdaje způsobilé k dotaci spadá vyčistění a vyspárování jímky, nákup čerpadla a filtrace a veškerý materiál uložený pod zemí. Více informací o tomto dotačním titulu získáte na www.dotacedestovka.cz.  Věřím, že tento dotační titul bude fungovat i v následujících letech, kdy bychom ho mohli využít i my.

Eva Přibilová

 

Datum vložení: 6. 8. 2021 10:37
Datum poslední aktualizace: 6. 8. 2021 10:46
Autor: Mgr Eva Přibilová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet obce

rozpocet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Měchenický čtvrtletník