Navigace

Obsah

Registr oznámení


Registr oznámení veřejných funkcionářů

 

Správce registru:
starosta obce Měchenice

obec Měchenice
Hlavní 4
25206 Měchenice
tel.: 257770408
e-mail: starosta.mechenice@gmail.com  
Kontaktní osoba:
vedoucí kanceláře starosty
Radka Hrabánková

obec Měchenice
Hlavní 4, 25206 Měchenice
tel.: 257770408 
e-mail: ucetni.mechenice@gmail.com
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a  závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.
Starosta obce je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (oú neposkytuje fotokopie oznámení),
Do registru je možné nahlížet
  1. Osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů,
Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.